Germanos

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

1.H εταιρεία ΓΕΡΜΑΝΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ - ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ που εδρεύει  στον Άγιο Στέφανο Αττικής (23ο χλ. Ε.Ο. Αθηνών – Λαμία διοργανώνει  πρόγραμμα με τον τίτλο «Χριστουγεννιάτικος  Διαγωνισμός Tablets» (εφεξής «Πρόγραμμα») με σκοπό να αποδώσει σε τριακόσιους (300) συμμετέχοντες, τη χρηματική αξία που διέθεσαν για την αγορά Tablet από καταστήματα ΓΕΡΜΑΝΟΣ ή το ηλεκτρονικό κατάστημα www.germanos.gr (εφεξής «Δώρο»). Από το Πρόγραμμα εξαιρούνται οι αγορές συσκευών Apple.

Για την υλοποίηση και δημοσιότητα του Προγράμματος η Διοργανώτρια Εταιρεία έχει επιλέξει ως συνεργάτη την ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ZZ DOT ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», που εδρεύει στην Αθήνα Αμβρ. Φραντζή 16, TK 117 45 (εφεξής «Συνεργάτης»). Το Πρόγραμμα διενεργείται μέσω του διαδικτυακού τόπου ιδιοκτησίας της Διοργανώτριας Εταιρείας https://www.300tablet.gr.

Σκοπός των παρόντων αναλυτικών όρων (εφεξής «Αναλυτικοί Όροι») είναι ο καθορισμός των όρων συμμετοχής στο Πρόγραμμα, της κλήρωσης και της ανάδειξης των νικητών και της διαφημιστικής προβολής του Προγράμματος.

Η Διοργανώτρια Εταιρεία επιθυμεί όπως προβεί στην προβολή των προϊόντων και υπηρεσιών της μέσω προωθητικών ενεργειών. Στο πλαίσιο αυτό διοργανώνει το παρόν Πρόγραμμα, με δώρο για τους νικητές της κλήρωσης τα ειδικότερα αναφερόμενα στο άρθρο 1 ανωτέρω.

  1. Η διάρκεια του Προγράμματος καθορίζεται από τις 12:00:00 του Σαββάτου 15 Δεκεμβρίου 2018, έως και τις 23:59:59 της Δευτέρας 31 Δεκεμβρίου 2018 (εφεξής «Διάρκεια»). Έγκυρες θεωρούνται οι συμμετοχές που υποβάλλονται μέσα στο παραπάνω χρονικό όριο της Διάρκειας του Προγράμματος.

3.Δικαίωμα συμμετοχής στο Πρόγραμμα έχουν όλοι όσοι έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους και είναι νόμιμοι και μόνιμοι κάτοικοι Ελλάδος και έχουν πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα.

Εξαιρούνται της συμμετοχής στο Πρόγραμμα οι εργαζόμενοι της ΓΕΡΜΑΝΟΣ και  εν γένει των εταιριών του Ομίλου ΟΤΕ και των συνδεδεμένων με αυτές επιχειρήσεων με κάθε τρόπο (π.χ. franchising) και της εταιρείας ZZDOT, οι ιδιοκτήτες και εργαζόμενοι στα καταστήματα ΓΕΡΜΑΝΟΣ, COSMOTE, COSMOTE Corner, καθώς και οι συγγενείς α΄ και β΄ βαθμού και οι σύζυγοι όλων των ανωτέρω.

4.Για να θεωρηθεί κάποιος ως συμμετέχων στο Πρόγραμμα (εφεξής «Συμμετέχων») θα πρέπει να μπει στη ιστοσελίδα https://www.300tablet.gr  προκειμένου να συμπληρώσει τα πεδία της φόρμας συμμετοχής ( Όνομα, Επώνυμο, Αριθμός Παραστατικού Αγοράς, Σειρά Παραστατικό Αγοράς, Ημερομηνία Παραστατικού Αγοράς και μεταφόρτωση αντιγράφου παραστατικού αγοράς,  Ηλεκτρονική Διεύθυνση, Αριθμός Κινητού Τηλεφώνου (MSISDN)) και να αποδεχθεί τους παρόντες όρους. Με την υποβολή της φόρμας τα στοιχεία θα καταχωρούνται σε αυτοματοποιημένο ηλεκτρονικό σύστημα (εφεξής «Σύστημα») και θα εμφανίζεται επιβεβαιωτικό μήνυμα για την έγκυρη συμμετοχή του. Κάθε συμμετέχων έχει δικαίωμα τόσων συμμετοχών στο Πρόγραμμα όσες και οι αγορές του σε κάποιο από τα Καταστήματα που συμμετέχουν με χρήση των αντίστοιχων παραστατικών αποδεικτικών αγοράς.

5.Η συμμετοχή στο Πρόγραμμα προϋποθέτει πρόσβαση των ενδιαφερομένων στο διαδίκτυο με δικά τους τεχνικά μέσα. Η Διοργανώτρια Εταιρεία και ο Συνεργάτης δεν αναλαμβάνουν καμία υποχρέωση για την εξασφάλιση, την υποβοήθηση της πρόσβασης σε χώρους διαδικτύου ή την παροχή διευκολύνσεων σε κάθε ενδιαφερόμενο. Η πρόσβαση στο διαδικτυακό τόπο του Προγράμματος, επιτρέπεται μόνο υπό τους όρους λειτουργίας του οικείου διακομιστή (server) και τις τεχνικές και λοιπές προϋποθέσεις και προδιαγραφές του Προγράμματος. Η Διοργανώτρια Εταιρεία και ο Συνεργάτης δεν ευθύνονται για οποιαδήποτε επιβάρυνση των Συμμετεχόντων / χρηστών για τους άνω λόγους, ακόμα κι αν τροποποιηθεί ή ανακληθεί το Πρόγραμμα σύμφωνα με τον όρο 13 των παρόντων Αναλυτικών Όρων. Οι Συμμετέχοντες του Προγράμματος δεν θα πρέπει να προσβάλλουν τη δημόσια αιδώ και τα χρηστά ήθη ή να καταχωρούν ευαίσθητα δεδομένα ή υλικό που περιέχει προσβλητικό της τιμής και αξιοπρέπειας περιεχόμενο κατά της Διοργανώτριας Εταιρείας, των Συνεργατών, Δημόσιας ή Διοικητικής Αρχής ή οποιουδήποτε τρίτου. Η Διοργανώτρια Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να αποκλείει την ανάρτηση προσβλητικού, ανήθικου, παράνομου και γενικά απαξιωτικού περιεχομένου στην ιστοσελίδα του Προγράμματος, χωρίς προειδοποίηση.

Κάθε Συμμετέχων φέρει την αποκλειστική ευθύνη για την αλήθεια, την ακρίβεια, την πληρότητα και ορθότητα των στοιχείων που θα υποβάλει. Σε περίπτωση που ο Συμμετέχων υποβάλει τυχόν ελλιπή ή ανακριβή στοιχεία, η Διοργανώτρια Εταιρεία έχει το δικαίωμα σε όλη τη Διάρκεια του Προγράμματος, καθώς και μετά το τέλος αυτού, να τον αποκλείσει από τη διαδικασία, ακόμα και στο στάδιο παράδοσης του Δώρου χωρίς καμία αξίωση ή απαίτηση εκ μέρους του.

6.Τη Δευτέρα 07 Ιανουαρίου 2019 στις 12:00 στα γραφεία του Συνεργάτη ZZ DOT ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», που εδρεύει στην Αθήνα Αμβρ. Φραντζή 16, TK 117 45, παρουσία εκπροσώπου της Διοργανώτριας Εταιρείας ή/και του Συνεργάτη ή/και συμβολαιογράφου, θα διεξαχθεί η ηλεκτρονική κλήρωση (εφεξής «Κλήρωση») για την ανάδειξη των νικητών (εφεξής «Νικητές») του Προγράμματος. Αν για οποιοδήποτε λόγο είναι αδύνατη η διεξαγωγή της κλήρωσης ως άνω, η Διοργανώτρια Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει την ημέρα και την ώρα της, με προηγούμενη προ είκοσι τεσσάρων (24) ωρών ανακοίνωσή τους στην ιστοσελίδα https://300tablet.gr. Η Κλήρωση θα διεξαχθεί με τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων, τα οποία εξασφαλίζουν το τυχαίο της επιλογής και την αδυναμία παρέμβασης του ανθρώπινου παράγοντα κατά τη διαδικασία ανάδειξης των Νικητών. Διευκρινίζεται ότι ο ίδιος Συμμετέχων, δύναται να αναδειχθεί Νικητής περισσότερες από μία (1) φορά όσες και οι συμμετοχές του στο Πρόγραμμα. Κάθε συμμετοχή αντιστοιχεί με ένα παραστατικό αγοράς που εμπεριέχει τουλάχιστον μία αγορά tablet.

7.Κατά την κλήρωση θα αναδειχθούν συνολικά τριακόσιοι (300) Νικητές και τριακόσιοι (300) επιλαχόντες. Οι Νικητές μπορούν να παραλάβουν το Δώρο τους α) από το κατάστημα ΓΕΡΜΑΝΟΣ στο οποίο πραγματοποίησαν την αγορά του tablet β) μέσω επιστροφής χρημάτων στην χρεωστική ή πιστωτική ή προπληρωμένη κάρτα του Νικητή, εφόσον η αγορά πραγματοποιήθηκε από το ηλεκτρονικό κατάστημα www.germanos.gr μέσω χρεωστικής ή πιστωτικής ή προπληρωμένης κάρτας, γ) μέσω κατάθεσης σε τραπεζικό λογαριασμό , εφόσον ο Νικητής έχει πραγματοποιήσει αγορά από το ηλεκτρονικό κατάστημα www.germanos.gr και έχει επιλέξει να πληρώσει με αντικαταβολή ή με παραλαβή και πληρωμή σε φυσικό κατάστημα ΓΕΡΜΑΝΟΣ εντός χρονικού διαστήματος ενός (1) μηνός από την ανάδειξή του. Η Διοργανώτρια θα αναλάβει την αποστολή στους Νικητές, 300 μηνυμάτων SMS στο κινητό τηλέφωνο επικοινωνίας που δήλωσε ο κάθε Νικητής κατά τη συμμετοχή του και τη συμπλήρωση της φόρμας στο https://300tablet.gr. Κάθε μήνυμα SMS θα περιέχει έναν μοναδικό 8ψήφιο κωδικό. Κάθε Νικητής για την παραλαβή του Δώρου του, θα πρέπει να επιδείξει το παραστατικό αγοράς, τον μοναδικό 8ψήφιο κωδικό επιβεβαίωσης που έλαβε μέσω SMS μηνύματος και να υπογράψει την Δήλωση Αποδοχής Δώρου. Το Δώρο είναι προσωπικό, δεν μεταβιβάζεται και δεν ανταλλάσσεται, ούτε δύναται να αντικατασταθεί ή να εξαργυρωθεί με άλλον τρόπο.

Η επικοινωνία με τον νικητή και η σχετική ενημέρωση, θα γίνει με αποστολή του προαναφερόμενου SMS εντός (2) εργάσιμων ημερών από την κλήρωση και την ανάδειξη των νικητών. Κατά την επικοινωνία αυτή ο νικητής θα ενημερωθεί α) ότι μπορεί  να μεταβεί στο κατάστημα ΓΕΡΜΑΝΟΣ που πραγματοποίησε την αγορά και αναγράφεται στο παραστατικό αγοράς και να παραλάβει το Δώρο του β) για την διαδικασία που πρέπει να ακολουθηθεί στην περίπτωση που η αγορά πραγματοποιήθηκε μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος www.germanos.gr  είτε με χρήση χρεωστικής ή πιστωτικής ή προπληρωμένης κάρτας, είτε με αντικαταβολή είτε με παραλαβή και πληρωμή από φυσικό κατάστημα ΓΕΡΜΑΝΟΣ

8.Η Διοργανώτρια Εταιρεία δικαιούται να προβεί στην ακύρωση συμμετοχής σε οποιοδήποτε στάδιο του Προγράμματος, ακόμα κι αυτό της παράδοσης των Δώρων, σε περίπτωση που: (α) ο Συμμετέχων δεν αποδεχθεί πλήρως τους παρόντες Αναλυτικούς Όρους ή δεν πληροί τις προϋποθέσεις συμμετοχής στο Πρόγραμμα σύμφωνα με τους παρόντες Αναλυτικούς Όρους, (β) δεν καταστεί δυνατή η επικοινωνία με τον Νικητή ή ο Νικητής δεν ανταποκριθεί ή ανταποκριθεί πλημμελώς, εντός των προκαθορισμένων προθεσμιών που τάσσονται στους παρόντες Αναλυτικούς Όρους, ή αν δεν αποδεχθεί το Δώρο, (γ) ο Νικητής δεν επιδείξει το παραστατικό αγοράς και τον μοναδικό 8ψήφιο κωδικό που του εστάλη μέσω SMS μηνύματος κατά την παραλαβή του Δώρου ή/και (δ) ο νικητής δεν αποδεχθεί και υπογράψει τη Δήλωση Αποδοχής Δώρου κατά την παράδοση αυτού.

  1. Η ευθύνη της Διοργανώτριας Εταιρείας και του Συνεργάτη περιορίζεται αποκλειστικά και μόνο στην διάθεσή του προγραμματισμένου Δώρου σύμφωνα με τους παρόντες Αναλυτικούς Όρους. Μετά την εκπνοή της Διάρκειας του Προγράμματος και τη παράδοση του Δώρου, παύει οριστικά κάθε υποχρέωση της Διοργανώτριας και του Συνεργάτη.

10.Κάθε Συμμετέχων στο Πρόγραμμα, με την συμμέτοχή του σε αυτό, παρέχει τη ρητή και ανεπιφύλακτη συγκατάθεση και εξουσιοδότηση του στην Διοργανώτρια Εταιρεία για την προβολή του Προγράμματος ή/και των αποτελεσμάτων του μέσω ραδιοφώνου, τηλεόρασης, κινηματογράφου, έντυπου και ηλεκτρονικού τύπου, διαδικτύου (συμπεριλαμβανόμενων των social media), καθώς και μέσω των ιστοσελίδων κλπ μέσων ιδιοκτησίας της Διοργανώτριας Εταιρείας, χωρίς την υποχρέωση ενημέρωσης ή καταβολή αποζημίωσης.

11.Για τη συμμετοχή στο Πρόγραμμα τα μόνα στοιχεία που απαιτούνται είναι τα εξής: Όνομα, Επώνυμο, Αριθμός Παραστατικού Αγοράς, Σειρά Παραστατικό Αγοράς, Ημερομηνία Παραστατικού Αγοράς και μεταφόρτωση αντιγράφου παραστατικού αγοράς,  ηλεκτρονική διεύθυνση, Αριθμός Κινητού Τηλεφώνου (MSISDN). Εν συνεχεία, για την απόδοση του Δώρου απαιτούνται τα ακόλουθα στοιχεία: Όνομα και Επώνυμο Κατόχου Συνδρομής, Παραστατικό Αγοράς  και ο μοναδικός 8ψήφιος κωδικός που έλαβε ο Νικητής μέσω μηνύματος SMS.

Τα δεδομένα συλλέγονται με σκοπό την διοργάνωση του Προγράμματος, τις ανάγκες δημοσιότητας σύμφωνα με τους όρους της και την απόδοση των δώρων. Σκοπός της συλλογής, διατήρησης και επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων, είναι (α) η συμμετοχή στο Πρόγραμμα και στην κλήρωση για την ανάδειξη των νικητών, (β) η επικοινωνίας μέσω μηνύματος SMS ή επικοινωνία μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) και ενημέρωση τους αναφορικά με το Δώρο (εφόσον ανακηρυχθούν Νικητές) και (γ) η υλοποίηση και διαφημιστική προβολή του Προγράμματος σύμφωνα με τα ανωτέρω. Μετά την λήξη του Προγράμματος, τα στοιχεία αυτά, θα καταστραφούν, σε διάστημα δύο (2) μηνών από την ανάδειξη των Νικητών, χωρίς δυνατότητα επανάκτησης, εκτός και αν ορίζεται διαφορετικά από το νόμο.

Ειδικότερα σε περίπτωση που υφίσταται διαφορά ή καταγγελία αναφορικά με το Πρόγραμμα, τα δεδομένα δύναται να διατηρούνται μέχρι την οριστική επίλυση της διαφοράς.

Μετά το πέρας του ως άνω χρονικού διαστήματος τα δεδομένα θα καταστρέφονται με τρόπο που να μην είναι τεχνικά εφικτή η ανάκτησή τους.

Η  Διοργανώτρια Εταιρεία δεν θα επεξεργαστεί τα προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων για άλλους σκοπούς πέρα από αυτούς που αναφέρονται στους παρόντες όρους. Σε περίπτωση που η Διοργανώτρια Εταιρεία  επιθυμεί να χρησιμοποιήσει τα δεδομένα για άλλους σκοπούς, θα το κάνει μόνον αφού ενημερώσει τον κάθε συμμετέχοντα σχετικά και λάβει τη σαφή και ρητή συγκατάθεσή του.

Για την διοργάνωση και υποστήριξη της προωθητικής ενέργειας, η Διοργανώτρια Εταιρεία πιθανόν να συνεργαστεί με τρίτες εταιρείες, οι οποίες ενδεχομένως να αποκτήσουν πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων. Η Διοργανώτρια Εταιρεία επεξεργάζεται τα δεδομένα κυρίως εντός Ελλάδας και Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε).

Η Διοργανώτρια Εταιρεία για τη διοργάνωση και υποστήριξη της προωθητικής ενέργειας συνεργάζεται με την εταιρία με την επωνυμία “ZZ DOT ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ”, που εδρεύει στην Αθήνα Αμβρ. Φραντζή 16, TK 117 45.

Τα δεδομένα που ενδέχεται να διαβιβαστούν περιλαμβάνουν:

Όνομα και επώνυμο χρήστη

Όνομα χώρου φιλοξενίας ιστοσελίδας https://www.300tablet.gr/

Email

Αριθμός Κινητού Τηλεφώνου (MSISDN)

Αριθμός Παραστατικού Αγοράς, Σειρά Παραστατικό Αγοράς, Ημερομηνία Παραστατικού

Πέραν των παραπάνω αποδεκτών η Διοργανώτρια Εταιρεία δεν αποκαλύπτει, δεν επεξεργάζεται και δεν δημοσιοποιεί τα προσωπικά δεδομένα σε τρίτους, με εξαίρεση τις περιπτώσεις που η κοινοποίηση/διαβίβαση τους επιβάλλεται από την ισχύουσα νομοθεσία.

Καθ’ όλη τη διάρκεια της επεξεργασίας, οι συμμετέχοντες έχουν τα εξής δικαιώματα αναφορικά με την επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων:

Πρόσβαση και διόρθωση των προσωπικών τους δεδομένων σε περίπτωση επεξεργασίας ανακριβών δεδομένων που τους αφορούν.

Διαγραφή των προσωπικών τους δεδομένων σε περίπτωση που αυτά δεν είναι πλέον απαραίτητα για την προωθητική ενέργεια.

Περιορισμό της επεξεργασίας των δεδομένων τους.

Εναντίωση στην επεξεργασία των δεδομένων τους.

Ανάκληση της συγκατάθεσής τους αναφορικά με την επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων.

Φορητότητα των δεδομένων τους σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας, δηλαδή το δικαίωμά τους να λάβουν τα δεδομένα τους σε κατάλληλο μορφότυπο, ώστε να είναι εφικτή τεχνικά η διαβίβασή τους σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας.

Επιπλέον, διατηρούν το δικαίωμα υποβολής έγγραφης καταγγελίας στην αρμόδια εποπτική αρχή αναφορικά με την προστασία των προσωπικών δεδομένων, δηλαδή στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα Λ. Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα +30 210 6475600, email επικοινωνίας contact@dpa.gr).

Υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα είναι η εταιρία η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΓΕΡΜΑΝΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ – ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ» με τον δ.τ. ΓΕΡΜΑΝΟΣ ΑΒΕΕ (εφεξής «ΓΕΡΜΑΝΟΣ» ή «Εταιρεία») που εδρεύει στον Άγιο Στέφανο Αττικής (23ο χλμ. Αθηνών – Λαμίας. ΤΚ 14565), ΑΦΜ 094287975, Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Αθηνών, και στοιχεία επικοινωνίας, τηλέφωνο 800-1140000, fax. 210-6242214.

Για την άσκηση των δικαιωμάτων σας,  οι συμμετέχοντες μπορούν να στείλουν e-mail στο customer_care@germanos.gr ή fax στο 2106373549 ή επιστολή στη διεύθυνση Εξυπηρέτηση Πελατών Germanos, 23o χλ Ε.Ο. Αθηνών-Λαμίας 14565 Αθήνα” με θέμα «Άσκηση δικαιωμάτων προσωπικών δεδομένων» συνοδευόμενα από αντίγραφο της ταυτότητάς τους και αναφέροντας το ονοματεπώνυμό τους

Η Διοργανώτρια Εταιρεία λαμβάνει κατάλληλα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα για την ασφάλεια των δεδομένων και την προστασία τους από τυχαία ή αθέμιτη καταστροφή, τυχαία απώλεια, αλλοίωση, απαγορευμένη διάδοση ή πρόσβαση και κάθε άλλη μορφή αθέμιτης επεξεργασίας.

Περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με το θέμα αυτό παρέχονται στο αντίστοιχο άρθρο της Γενικής Ενημέρωσης αναφορικά με την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων (General Data Privacy Notice) στο https://www.300tablet.gr/dataprivacypolicy.html

Η Διοργανώτρια Εταιρεία δεν φέρει ευθύνη για τυχόν διαρροή των προσωπικών δεδομένων των συμμετεχόντων από την εκ μέρους τους κοινοποίηση τυχόν δεδομένων τους μέσα από σελίδες τρίτων ή άλλων ιστοσελίδων στο διαδίκτυο.

Η Διοργανώτρια Εταιρεία δεν έχει δικαίωμα πρόσβασης, ελέγχου ή επεξεργασίας των δεδομένων και του περιεχομένου των συμμετεχόντων, εκτός από τις περιπτώσεις που αναφέρονται στους όρους της προωθητικής ενέργειας. Κατ' εξαίρεση, πρόσβαση σε αυτά δύναται να αποκτήσουν εξουσιοδοτημένοι υπάλληλοι ή τρίτοι συνεργάτες της Διοργανώτριας Εταιρείας, έπειτα από αίτημα και με την συναίνεση των συμμετεχόντων, για την επίλυση τεχνικών προβλημάτων ή την τεχνική υποστήριξη της προωθητικής ενέργειας, οι οποίοι έχουν ενημερωθεί και δεσμεύονται αναφορικά με την υποχρέωσή τους για τήρηση της εμπιστευτικότητας, καθώς και για την προστασία των προσωπικών δεδομένων. Οι όροι που αφορούν την συμμετοχή στο Πρόγραμμα συνεχίζουν να δεσμεύουν τους συμμετέχοντες μετά την λήξη αυτού και για όσο χρονικό διάστημα διατηρείται το δικαίωμα πρόσβασης στο περιεχόμενο σύμφωνα με τα ανωτέρω.

Η συμμετοχή στο Πρόγραμμα αποτελεί σαφή εκ μέρους κάθε Συμμετέχοντα δήλωση συναίνεσης για την επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων κατά την έννοια του Κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 2016/679 για την «προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών» και την διατήρηση τους σε αρχείο μέχρι την λήξη του Προγράμματος που θα τηρείται από την Διοργανώτρια Εταιρεία με την ιδιότητα του Υπευθύνου την Επεξεργασία (Controller). Για τον σκοπό της διεξαγωγής του διαγωνισμού και την ανάδειξη των νικητών, οι Συνεργάτες (ως Εκτελούντες την Επεξεργασία) ενεργώντας στο όνομα και για λογαριασμό της Διοργανώτριας Εταιρείας και σύμφωνα με τις οδηγίες της, θα έχουν πρόσβαση στο Αρχείο των προσωπικών δεδομένων όπως αυτά έχουν συλλεχθεί.

12.Οι παρόντες Αναλυτικοί Όροι, έχουν κατατεθεί στην συμβολαιογράφο Αθηνών, κo. Παναγιώτη Κορομάντζο (Νικηταρά 2-4, Αθήνα). Οποιοσδήποτε Συμμετέχων ή τρίτος δικαιούται να λαμβάνει με έξοδά του ακριβές αντίγραφο των παρόντων όρων, όπως έχουν κατατεθεί στην Συμβολαιογράφο. Παράλληλα, οι Αναλυτικοί Όροι, κατά την Διάρκεια του Προγράμματος, θα είναι αναρτημένοι στην ιστοσελίδα του Προγράμματος https://www.300tablet.gr/.

13.Η Διοργανώτρια Εταιρεία, κατά τη διάρκεια του Προγράμματος, διατηρεί το δικαίωμα να το τροποποιήσει ή/και να το ανακαλέσει, να μεταβάλει τις ημερομηνίες διεξαγωγής του ή οποιονδήποτε άλλο όρο του, να αλλάξει τα προσφερόμενα δώρα με άλλα αντίστοιχης αξίας καθώς και τον τρόπο παροχής τους με ειδοποίηση στην ιστοσελίδα https://www.300tablet.gr/ που θα αναρτηθεί πριν από την τροποποίηση ή μεταβολή, κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια. Κάθε τέτοια τροποποίηση, θα κατατίθεται στην άνω Συμβολαιογράφο, θα αποτελεί αναπόσπαστο μέρος των παρόντων Αναλυτικών Όρων, οι οποίοι είναι όλοι ουσιώδεις και θα ισχύει από την ανακοίνωσή τους στo https://www.300tablet.gr/ . Η Διοργανώτρια Εταιρεία δεν υπέχει ευθύνη έναντι των συμμετεχόντων ή/και οποιουδήποτε τρίτου για τυχόν άμεσες ή έμμεσες ζημίες, δαπάνες και έξοδα που μπορεί να προκύψουν από τυχόν διακοπή, δυσλειτουργία ή καθυστέρηση ή οποιαδήποτε άλλη αιτία σχετικά με την υλοποίηση του Προγράμματος.

14.Η συμμετοχή στο Πρόγραμμα προϋποθέτει και συνεπάγεται ρητή και ανεπιφύλακτη αποδοχή του συνόλου των παρόντων Αναλυτικών Όρων. Οι Συμμετέχοντες δηλώνουν και εγγυώνται ότι έχουν αποδεχθεί τους όρους χρήσης της Ιστοσελίδας και της Πολιτικής Ασφαλείας και Απορρήτου της Διοργανώτριας Εταιρείας που έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα https://www.300tablet.gr/, καθώς και τους Αναλυτικούς Όρους συμμετοχής στο παρόν Πρόγραμμα και αναγνωρίζουν και συνακόλουθα παραιτούνται από κάθε σχετική αξίωση τους έναντι της Διοργανώτριας Εταιρείας και των Συνεργατών.

15.Οι παρόντες Αναλυτικοί Όροι διέπονται από το Ελληνικό Δίκαιο και κάθε είδους διαφορά που συνδέεται με την ερμηνεία ή/και την εφαρμογή τους επιλύεται αποκλειστικά από τα δικαστήρια της Αθήνας.